What is RFM Analysis?

RFM Analysis is a technique used to segment people or institutions with similar purchasing behavior based on customers’ past purchasing behavior. It is used to determine marketing strategies, to give pinpoint messages, to understand the target audience for advertisements and promotions. …

RFM Analizi Nedir?

RFM Analizi, müşterilerin geçmiş satın alma davranışları baz alınarak, benzer satın alma davranışlarına sahip kişilerin ya da kurumların segmentlere ayırılması için kullanılan bir tekniktir. Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi, nokta atışı mesajlar verilmesi, reklam ve tanıtımlar için hedef kitlenin anlaşılmasında önem arz eder. …

Ayse Tegen

Data Scientist

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store